CÁC GIẢI PHÁP GÓP PHẦN THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH SƠN LA LẦN THỨ XV
Lượt xem: 205

Thực hiện mục tiêu “Xây dựng tỉnh Sơn La sớm trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc” mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra, 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực hoàn thành và hoàn thành vượt mức 19/24 chỉ tiêu. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân giai đoạn 2016-2020 tăng 5,46%/năm, GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 44,1 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 18,62, tỉnh có 49 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát huy những kết quả đạt được, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025 xác định rõ mục tiêu tổng quát: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân, củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ tỉnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội và bảo vệ tài nguyên, môi trường; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; khai thác và phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế, nhất là điều kiện tự nhiên, bản sắc văn hóa, con người; xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ; phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo du lịch; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh; tăng cường và mở rộng quan hệ đối ngoại. Thúc đẩy tăng trưởng xanh; xây dựng tỉnh Sơn La phát triển nhanh và bền vững; trở thành trung tâm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của vùng Tây Bắc”

Đề đạt được mục tiêu đó, Đại hội đã đề ra các giải pháp cụ thể như sau:

Thứ nhất là phát triển kinh tế bền vững

Tiếp tục cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; phát triển đồng bộ và tạo sự liên kết giữa các thành phần kinh tế; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của các ngành, lĩnh vực; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng xanh và bền vững. Đổi mới mô hình tăng trưởng, kết hợp có hiệu quả phát triển chiều rộng với chiều sâu, nâng cao chất lượng tăng trưởng trên cơ sở huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng suất lao động, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh áp dụng rộng rãi sản xuất sạch, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, bảo vệ chất lượng môi trường, hướng tới các mục tiêu tăng trưởng xanh và bền vững.

Xây dựng đồng bộ các cơ chế, chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế; Phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và kinh tế nông thôn bền vững, bảo đảm an ninh lương thực, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững; Đẩy mạnh phát triển công nghiệp bền vững, trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; Phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch; Huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực cho đầu tư phát triển gắn với thực hiện cơ cấu lại đầu tư công; Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, ngân sách và hoạt động tín dụng, ngân hàng; Tiếp tục khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển; Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, từng bước hiện đại; Tập trung phát triển các vùng kinh tế của tỉnh.

Thứ hai là phát triển văn hóa, xã hội và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân

Thực hiện hiệu quả đổi mới chương trình, nội dung giáo dục theo hướng toàn diện, chú trọng giáo dục phẩm chất, năng lực sáng tạo và giá trị cốt lõi, gắn giáo dục tri thức, đạo đức, thẩm mỹ, kỹ năng sống với giáo dục thể chất, nâng cao tầm vóc con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 Xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao sâu rộng, bền vững, toàn diện, tiên tiến và đậm đà bản sắc, chú trọng xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân các dân tộc. Đẩy mạnh thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Tập trung nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, tiến bộ khoa học, kỹ thuật, nhất là công nghệ quản lý vào các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, giáo dục, giao thông vận tải... Phát triển hạ tầng kết nối số và bảo đảm an ninh mạng, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp thuận lợi, an toàn tiếp cận nguồn tài nguyên số, xây dựng cơ sở dữ liệu chung toàn tỉnh, kết nối toàn quốc.

Thứ ba là quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai

Tăng cường quản lý đất đai, tập trung vào các khâu của công tác quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất. Phát triển thị trường đất, nhất là thị trường đất nông nghiệp, kiểm soát tình trạng đầu cơ đất. Phát triển tài nguyên rừng, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, cải thiện điều kiện cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn, quản lý chặt chẽ việc cung cấp, sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật. Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường. Thúc đẩy phát triển, sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.

Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, giám sát biến đổi khí hậu. Đề cao trách nhiệm của các ngành, các cấp, các lực lượng vũ trang; thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Thứ tư là, tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại

Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện và xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ; không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập; phòng chống có hiệu quả "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Chủ động phòng chống khủng bố trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ các mục tiêu quan trọng trong mọi tình huống, bảo vệ tuyệt đối an toàn công trình thủy điện Sơn La.

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với công tác đối ngoại. Thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương và của tỉnh về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại. Mở rộng hợp tác quốc tế, ưu tiên đối tác mà tỉnh đã có mối quan hệ; tranh thủ sự ủng hộ và giúp đỡ của các quốc gia, các tổ chức quốc tế và vùng lãnh thổ nhằm tăng cường, mở rộng vận động thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại.

Thứ năm là nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính

 Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ, chính quyền đối với công tác cải cách hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, hiệu quả quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân các cấp. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy nhà nước, cải cách hành chính công và hiện đại hóa nền hành chính. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng cải cách hành chính, hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành của cơ quan nhà nước, bảo đảm an toàn, an ninh mạng; triển khai kiến trúc chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính. Phấn đấu đến năm 2025 Chỉ số PAR INDEX trong nhóm khá của cả nước.

Tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp và xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án theo quy định của pháp luật, không để oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm, bảo đảm mọi bản án phải được thi hành theo đúng quy định của pháp luật.

Thứ sáu là phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng

Phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đoàn kết các dân tộc, tập hợp, vận động, phát huy quyền làm chủ và trí tuệ của nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Xây dựng thế trận lòng dân, phát huy khả năng, tiềm lực, vai trò của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò, tăng cường sự tham gia của các hội quần chúng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tiếp tục thực hiện việc đặt hàng thực hiện nhiệm vụ đối với các hội quần chúng.

Thứ bảy là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

 Tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị: Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn của địa phương; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định về đường lối đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng về tư tưởng: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng theo hướng khoa học, thiết thực, kịp thời và hiệu quả; nâng cao tính chiến đấu, giáo dục, thuyết phục trong tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Những giải pháp nêu trên nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững, cùng với cả nước chung sức, đồng lòng phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần đưa đất nước phát triển mạnh mẽ, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội./.

Tác giả: Trần Thị Hồng Ngọc - Trường Chính trị tỉnh
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1